ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instead of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instead of*, -instead of-

instead of ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีตั๋วยืน (v.) stand instead of having a ticket
แทนที่จะ (adv.) instead of

instead of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zī, ㄗ, 赀 / 貲] fine instead of punishment; property
杏林[xìng lín, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, 杏林] forest of apricot trees; fig. honorific term for fine doctor (cf Dr Dong Feng 董奉, 3rd century AD, asked his patients to plant apricot trees instead of paying fees); Xinglin district of Xiamen city (renamed Haicang 海沧区 in 2003)
安步当车[ān bù dàng chē, ㄢ ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ ㄔㄜ, 安步当车 / 安步當車] walk over leisurely instead of riding in a carriage; walk rather than ride

instead of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クイックブレッド[, kuikkubureddo] (n) quick bread; bread made with baking powder instead of yeast
ソフトテニス[, sofutotenisu] (n) (See 硬式テニス) soft tennis (using soft rubber balls instead of hard yellow balls)
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels
ふにゃふにゃ[, funyafunya] (n,vs) (1) limpness; (adj-na,adj-no) (2) soft; limp; flabby; (3) (sometimes instead of むにゃむにゃ) mumbling; talking with food in one's mouth
ポイントメイク;ポイントメーク[, pointomeiku ; pointome-ku] (n) making up only parts of one's face instead of doing a full make-up job (wasei
対話路線[たいわろせん, taiwarosen] (n) policy of using dialogue instead of confrontation
新相撲[しんすもう, shinsumou] (n) "new" sumo (for women) conducted on a mat, wearing leotards instead of a mawashi
鬼板[おにいた, oniita] (n) (See 鬼瓦・1) wooden board used on the ridge-ends of a roof instead of an onigawara tile (sometimes covered in copper sheeting)
せずに[, sezuni] (adv) without (doing); instead of; (P)
にかわって[, nikawatte] (exp) (1) (See にかわり) instead of; replacing; (2) on behalf of
にかわり[, nikawari] (exp) (1) instead of; replacing; (2) on behalf of
代わりに;代りに[かわりに, kawarini] (adv) (See 代わり・かわり・1,代わり・かわり・2,代わり・かわり・3) instead of; for; as; in exchange for; in return (for); to make up for
手びねり;手捻り[てびねり, tebineri] (n) forming by hand (instead of using a potter's wheel, etc.); handwork
横車[よこぐるま, yokoguruma] (exp,n) (1) (See 横車を押す) perverseness; obstinacy; something unreasonable (like pushing a cart from the side (instead of from behind)); (n) (2) side wheel throw (judo)
爪に火をともす;爪に火を点す;爪に火を灯す;つめに火をともす[つめにひをともす, tsumenihiwotomosu] (exp,v5s) to lead a stingy life; to scrimp and save; to pinch pennies; to light one's fingernail (instead of a candle)
現役合格[げんえきごうかく, gen'ekigoukaku] (n) passing university entrance exams in the last year of high school (instead of failing then taking gap year(s))
真綿で首を絞める[まわたでくびをしめる, mawatadekubiwoshimeru] (exp,v1) to drag things out; to creep up slowly on the point; to strangle (execute) slowly with a silk cord (instead of quickly with a rope)
跳ねる[はねる, haneru] (v1,vi) (1) to jump; to leap; to prance; to spring up; to bound; to hop; (2) to break up; to close; to come to an end; (3) (instead of 撥ねる) to hit (e.g. to have a car hit something or someone); (P)

instead of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แทน[prep.] (thaēn) EN: in place of ; instead of FR: à la place de ; au lieu de ; en lieu et place de ; comme alternative à ; plutôt que
แทนที่[X] (thaēnthī) EN: instead of FR: à la place de ; au lieu de
แทนที่จะ[X] (thaēnthī ja) EN: instead of FR: au lieu de
ตีตั๋วยืน[v. exp.] (tī tūa yeūn) EN: stand instead of having a ticket FR:

instead of ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
anstatt; statt {conj} | anstatt zu arbeiten; anstatt, dass er arbeitetinstead of | instead of working
statt; anstatt {prp; +Genitiv} | statt einer Feierinstead of | instead of celebrating
stattdessen {adv}instead of

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instead of
Back to top