ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inspire awe in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inspire awe in*, -inspire awe in-

inspire awe in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inspire awe in (vt.) ทำให้เกรงขาม See also: ทำให้กลัว, ทำให้เกรงกลัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inspire awe in
Back to top