ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insist firmly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insist firmly*, -insist firmly-

insist firmly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insist firmly
Back to top