ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insincere talk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insincere talk*, -insincere talk-

insincere talk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insincere talk (n.) การพูดอย่างไม่จริงใจ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาหรือศีลธรรม) Syn. hypocrisy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insincere talk
Back to top