ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indicate one��s disposition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indicate one��s disposition*, -indicate one��s disposition-