ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incline downward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incline downward*, -incline downward-

incline downward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incline downward (vi.) ลาด See also: เอียง, ลาดลง Syn. slope downward Ops. rise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incline downward
Back to top