ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in total

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in total*, -in total-

in total ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统共[tǒng gòng, ㄊㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, 统共 / 統共] altogether; in total
总共[zǒng gòng, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ, 总共 / 總共] altogether; in sum; in all; in total
落得[luò de, ㄌㄨㄛˋ ㄉㄜ˙, 落得] ending up as; leading to; resulting in; in total

in total ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
合わせて;合せて;併せて[あわせて, awasete] (exp,adv) (1) (esp. 合わせて, 合せて) in all; in total; collectively; (exp,conj) (2) (esp. 併せて) in addition; besides; at the same time

in total ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in total
Back to top