ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in the wrong way

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in the wrong way*, -in the wrong way-

in the wrong way ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the wrong way (adv.) พลัด See also: หลง, หลงทาง Syn. off the track, amiss

in the wrong way ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดฝาผิดตัว[adj.] (phitfā-phit) EN: mismatched ; mistaken ; unrelated ; irrelevant ; in the wrong way FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in the wrong way
Back to top