ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in the sky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in the sky*, -in the sky-

in the sky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the sky (adv.) ที่อยู่เหนือหัว See also: ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว Syn. above Ops. below
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดือนค้างฟ้า (n.) moon that can be seen in the sky during the daytime
กลางหาว (n.) in the sky See also: in midair, aerial, in the air Syn. บนฟ้า, กลางเวหา
กลางเวหา (n.) in the sky See also: in midair, aerial, in the air Syn. กลางหาว
บนฟ้า (n.) in the sky See also: in midair, aerial, in the air Syn. กลางเวหา

in the sky ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星罗棋布[xīng luó qí bù, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄛˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ, 星罗棋布 / 星羅棋布] scattered about like stars in the sky or chess pieces on a board (成语 saw); spread all over the place
终成泡影[zhōng chéng pào yǐng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄆㄠˋ ˇ, 终成泡影 / 終成泡影] finally a soap bubble (成语 saw); grandiose plans that end up with nothing; pie in the sky
上空[shàng kōng, ㄕㄤˋ ㄎㄨㄥ, 上空] overhead; in the sky
星星[xīng xing, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙, 星星] star in the sky

in the sky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
春の星[はるのほし, harunohoshi] (n) star in the sky on a spring night
空の煙[そらのけぶり, soranokeburi] (n) crematorium smoke rising in the sky
空飛ぶ[そらとぶ, soratobu] (v5b) to fly in the sky
絵に描いた餅;絵に描いた餠;絵にかいた餅[えにかいたもち, enikaitamochi] (exp) pie in the sky; castle in the air
雲気[うんき, unki] (n) (1) cloud; look of the sky; movement of clouds; (2) kabuki accessory representing a cloud; (3) type of strange mist appearing in the sky, used for divination

in the sky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บนท้องฟ้า[X] (bon thøngfā) EN: in the sky FR: dans le ciel
เดือนค้างฟ้า[n. exp.] (deūoen khān) EN: moon that can be seen in the sky during the daytime FR:
กลางฟ้า[X] (klāng fā) EN: in the sky FR:
ลิ่ว[v.] (liu) EN: soar ; rise in the sky ; float in the air ; fly FR: s'élever dans les airs
ลอยฟ้า[v.] (løifā) EN: float in the sky FR:
ลอยฟ้า[adj.] (løifā) EN: sky-high ; floating in the air ; floating in the sky FR:
ลอยเมฆ[v.] (løimēk) EN: float in the sky FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in the sky
Back to top