ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in the middle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in the middle*, -in the middle-

in the middle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the middle (adv.) ตรงกลาง See also: กึ่งกลาง
in the middle of (prep.) อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง See also: อยู่ในระหว่าง
in the middle of nowhere (idm.) ในที่ห่างไกล See also: อยู่ไกล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ง่ามถ่อ (n.) bald in the middle of a head
เขาพระสุเมรุ (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods
เมรุ (n.) name of a sacred mountain in the middle of the universe See also: a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world
เมรุราช (n.) a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods Syn. เขาพระสุเมรุ
ตรงกลาง (prep.) in the middle of See also: amid, amidst
ตกแสก (adv.) wear the hair parted in the middle
ธงจระเข้ (n.) flag with a crocodile figure in the middle

in the middle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中盘[zhōng pán, ㄓㄨㄥ ㄆㄢˊ, 中盘 / 中盤] circling in midstream; in the middle of a tray; middle game (in go or chess)
半夜[bàn yè, ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, 半夜] midnight; in the middle of the night
当中[dāng zhōng, ㄉㄤ ㄓㄨㄥ, 当中 / 當中] among; in the middle; in the center
听骨链[tīng gǔ liàn, ㄊㄧㄥ ㄍㄨˇ ㄌㄧㄢˋ, 听骨链 / 聽骨鏈] chain of ossicles (in the middle ear)

in the middle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中門[ちゅうもん, chuumon] (n) (1) (See 寝殿造り,対の屋,釣り殿) gate in the middle of the corridor connecting an annex to a pond-side building (in traditional palatial-style architecture); (2) central gate (between the main gate and main hall of a temple); (3) central gate (separating the inner and outer gardens of a teahouse)
地侍;地士[じざむらい, jizamurai] (n) provincial samurai in the middle ages, who engaged in agriculture in peacetime
富士額[ふじびたい, fujibitai] (n) widow's peak; hairline that grows to a point in the middle of the forehead
寒中水泳[かんちゅうすいえい, kanchuusuiei] (n) swimming in the middle of winter or the cold season
手が離せない[てがはなせない, tegahanasenai] (exp) having to continue doing the work at hand; right in the middle of something
振り分け髪[ふりわけがみ, furiwakegami] (n) hair parted in the middle
時祷書[じとうしょ, jitousho] (n) book of hours (devotional book popular in the Middle Ages)
最中[もなか, monaka] (n-adv,n) in the middle of; height of; in course of; midst; (P)
真ん真ん中[まんまんなか, manmannaka] (n) dead center; dead centre; right in the middle
腰砕け[こしくだけ, koshikudake] (n) (1) inadvertent collapse (sumo); (2) breaking down (e.g. in the middle of a bout); weakening of one's attitude
言い掛けて止める;言掛けて止める[いいかけてやめる, iikaketeyameru] (v1) to stop in the middle of a sentence
貫頭衣[かんとうい, kantoui] (n) simple type of clothing consisting of a large piece of cloth with a hole in the middle for the head
途中[とちゅう, tochuu] (n-adv,n-t) (1) on the way; en route; (2) in the middle of; midway; (P)
中堅[ちゅうけん, chuuken] (n,adj-no) (1) main body (of troops); (2) nucleus; backbone; mainstay; key figure; (3) center field; centre field; center fielder; centre fielder; (n) (4) athlete competing in the middle-number match in a team competition, i.e. second in 3-on-3, third in 5-on-5 (kendo, judo, etc.); (P)
中細[なかぼそ, nakaboso] (n) (1) (obsc) being narrow in the middle; something narrow in the middle; (2) (arch) (See 杵) mallet

in the middle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กึ่งกลาง[n.] (keungklāng) EN: central ; in the middle ; midway FR: central ; au milieu
กึ่งทาง[adj.] (keung thāng) EN: in the middle ; midway FR: à mi chemin
คั่นกลาง[X] (khan klāng) EN: in the middle ; between FR:
กลาง[prep.] (klāng) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
กลางดึก[adv.] (klāngdeuk) EN: late at night ; after midnight ; in the dead of the night ; in the dead hour of the night ; in the middle of the night ; deep into the night FR: tard dans la nuit ; très tard
กลางคัน[adv.] (klāngkhan) EN: halfway ; in the middle ; in midstream ; in between FR: à mi-chemin ; à mi-parcours
กลางทะเล[X] (klāng thalē) EN: in the middle of the sea ; in the open sea FR: en pleine mer
กลางถนน[adv.] (klāng thano) EN: in the middle of the street FR: au milieu de la rue
เมรุ[X] (mēn) EN: sacred mountain in the middle of the universe ; mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world FR: montagne d'Indra [f]
เมรุราช[n. prop.] (Mērurāt) EN: [a mythical fabulous Indian mountain in the middle of the world called The Mountain of the Gods] FR:
ง่ามถ่อ[n.] (ngāmthø) EN: bald in the middle of a head FR: calvitie [f]
ปากครึ่งจมูกครึ่ง[n. exp.] (pāk khreung) EN: in the middle of the face ; on the nose and mouth FR:
ตามท้องถนน[xp] (tām thøng t) EN: in the middle of the road ; along the road FR:
ท่ามกลาง[prep.] (thāmklāng) EN: among ; amid ; amidst ; in the midst of ; amongst ; in the middle of FR: parmi ; au milieu de
ตกแสก[adj.] (toksaēk) EN: wearing the hair parted in the middle FR:
ตอนกลาง[X] (tøn klāng) EN: in the middle FR:
ตรงกลาง[adv.] (trongklāng) EN: in the middle (of) ; in the center FR: au centre ; au milieu
หวีผมแสกหน้า[v. exp.] (wī phom saē) EN: part one's hair in the middle FR:
ธงช้าง[n. exp.] (thong chāng) EN: former Thai flag (with the figure of an elephant in the middle) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in the middle
Back to top