ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in the matter of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in the matter of*, -in the matter of-

in the matter of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the matter of (prep.) ในเรื่อง See also: เกี่ยวกับเรื่อง
in the matter of (prep.) เกี่ยวข้องกับ See also: ในเรื่องของ, เกี่ยวกับ Syn. regarding, concerning, in relation to, pertaining to, with reference to, as for

in the matter of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ในเรื่อง[X] (nai reūang) EN: as to ; in the matter of ; as regards FR: au sujet de ; à propos de ; en matière de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in the matter of
Back to top