ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in the event

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in the event*, -in the event-

in the event ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the event of (idm.) ถ้ามีบางสิ่งเกิดขึ้น

in the event ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
暁(P);曉(oK)[あかつき(P);あかとき(ok), akatsuki (P); akatoki (ok)] (n) (1) dawn; daybreak; (2) (あかつき only) event (i.e. "in the event of ..."); occasion; occurrence; (P)

in the event ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉวยว่า[X] (chūay wā) EN: in case ; in the event FR:
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that FR: pourvu que ; à condition que
ปะว่า[X] (pawā) EN: if ; in the event that FR: si ; au cas où
ถ้า[conj.] (thā) EN: if ; in case ; in the event that ; just in case FR: si ; dans le cas où ; au cas où

in the event ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schadensfall {m} | im Schadensfall | meldepflichtiger Schadensfallcase of damage | in the event of damage | damage that must be reported
etwaig {adj} | etwaige Einwände | bei etwaigen Schädenpossible | any objections arising | in the event of damage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in the event
Back to top