ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in the even that

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in the even that*, -in the even that-

in the even that ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ในกรณีที่[adv.] (nai karanī ) EN: in case of ; in case ; in the even that ; if FR: au cas où ; dans le cas où ; dans l'éventualité de/où ; en cas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in the even that
Back to top