ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in that place

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in that place*, -in that place-

in that place ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in that place (adv.) ที่นั่น See also: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น Syn. over there, at a distance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in that place
Back to top