ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in opposition to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in opposition to*, -in opposition to-

in opposition to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
向こうに回して[むこうにまわして, mukounimawashite] (exp) in opposition to
形式段落[けいしきだんらく, keishikidanraku] (n) (See 意味段落) formal paragraph (in opposition to a logical paragraph); paragraph as defined by its formal elements (e.g. line break and initial indentation)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in opposition to
Back to top