ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in haste

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in haste*, -in haste-

in haste ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そそくさ[, sosokusa] (adv-to) (on-mim) hurriedly; in haste
匆々;怱々;匆匆;怱怱[そうそう, sousou] (adj-na,adj-t,adv-to,n) (1) (arch) busy; hurried; rushed; (n,adj-na) (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 草々・2) Yours Sincerely; Yours in haste
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P)

in haste ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry FR:
จ้ำ[adv.] (jam) EN: in haste FR:
กะทันหัน[adv.] (kathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ทะลุดทะลาด[v.] (thalutthalā) EN: be hurried ; be in haste ; be thoughtless ; be heedless FR:
อุตลุด[adv.] (uttalut) EN: in mess ; in disorder ; in haste ; in confusion ; in disarray ; chaotically FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in haste
Back to top