ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in excess

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in excess*, -in excess-

in excess ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in excess (adv.) มากกว่า See also: เกิน, เกินกว่า Syn. extra

in excess ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
余る[あまる, amaru] (v5r,vi) (See 余り) to remain; to be left over; to be in excess; to be too many; (P)

in excess ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟือ[v.] (feūa) EN: be excessive ; be left over ; be in excess FR:
เหลือ[v.] (leūa) EN: remain ; be left ; have a surplus ; have a balance ; leave ; be in excess ; have sth left FR: rester ; subsister ; demeurer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in excess
Back to top