ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in doubt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in doubt*, -in doubt-

in doubt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in doubt (adj.) สงสัย See also: ไม่แน่ใจ Syn. doubtful, questionable Ops. definite, certain

in doubt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狐疑[hú yí, ㄏㄨˊ ㄧˊ, 狐疑] suspicious; in doubt
未定[wèi dìng, ㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, 未定] undecided; indeterminate; still in doubt

in doubt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
狐疑逡巡[こぎしゅんじゅん, kogishunjun] (exp) being in doubt and unable to decide; hesitation and indecision
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous

in doubt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉงน[X] (cha-gnon) EN: be in doubt ; be uncertain FR: douter
ฉงน[v.] (cha-ngon) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ข้องใจ[v.] (khǿngjai) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in doubt
Back to top