ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in difficulties

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in difficulties*, -in difficulties-

in difficulties ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in difficulties (adj.) ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน See also: ซึ่งได้รับความเจ็บปวด Syn. aching, pained

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in difficulties
Back to top