ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in confusion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in confusion*, -in confusion-

in confusion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一哄而散[yī hòng ér sàn, ㄧ ㄏㄨㄥˋ ㄦˊ ㄙㄢˋ, 一哄而散] to disperse in confusion (成语 saw)
[bīn, ㄅㄧㄣ, 缤 / 繽] helter-skelter; mixed colors; in confusion

in confusion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
右往左往[うおうさおう, uousaou] (n,vs) move about in confusion; go every which way; going right and left; this way and that; (P)

in confusion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุลมุน[adv.] (chunlamun) EN: chaotically ; in disorder ; in confusion FR:
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre
กลุ้ม[adv.] (klum) EN: in disorder ; in confusion ; chaotically ; busily FR:
เลอะ[adv.] (loe) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion FR: en désordre
ไม่เป็นระเบียบ[adv.] (mai pen rab) EN: in disorder ; in a mess ; in confusion ; disorderly FR:
พล่าน[v.] (phlān) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly FR: être obsédé ; être monomaniaque
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly ; in confusion ; in disorder FR:
พลุกพล่าน[adv.] (phlukphlān) EN: in confusion ; in disorder ; chaotically FR: dans le désordre
ป่วน[adv.] (pūan) EN: in confusion ; in a turmoil FR:
ป่วนปั่น[adj.] (pūanpan) EN: in turmoil ; greatly confused ; in confusion ; frantic FR:
ระส่ำระสาย[adj.] (rasamrasāi) EN: disorganized ; disordered ; in a state of unrest ; in a state of chaos ; in disarray ; in confusion ; disintegrating ; chaotic ; in turmoil FR:
ทะลักทะแลง[adv.] (thalakthala) EN: without order ; in confusion ; unsystematically ; messily FR:
อุตลุด[adv.] (uttalut) EN: in mess ; in disorder ; in haste ; in confusion ; in disarray ; chaotically FR:
วิ่งพล่าน[v. exp.] (wing phlān) EN: run around in confusion ; run around wildely ; run helter-skelter FR:
ยุ่ง[X] (yung) EN: messy ; in disorder ; in a mess ; in confusionj FR: en désordre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in confusion
Back to top