ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in a while

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in a while*, -in a while-

in a while ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in a while (adv.) ในไม่ช้า Syn. soon
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทั้งที (adv.) once in a while
นานๆ (adv.) once in a while See also: rarely, infrequently, now and then, occasionally, from time to time Ops. บ่อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can I talk to you in a while?ขอคุยด้วยสักครู่ได้ไหม

in a while ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, 偶一] accidentally; once in a while; very ocassionally
偶尔[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, 偶尔 / 偶爾] occasionally; once in a while; sometimes
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, 一下] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once

in a while ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
時たま;時偶[ときたま, tokitama] (adv) once in a while; occasionally; seldom; at long intervals

in a while ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly FR: bientôt ; prochainement
นาน ๆ = นานๆ[adv.] (nān-nān) EN: rarely ; once in a while FR:
นาน ๆ ครั้ง = นานๆ ครั้ง[X] (nān-nān khr) EN: once in a while FR:
เป็นครั้งคราว[adv.] (pen khrang ) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time ; once in a while FR: occasionnellement
เป็นครั้งเป็นคราว[adv.] (pen khrang ) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in a while
Back to top