ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in a drizzle (of rain)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in a drizzle (of rain)*, -in a drizzle (of rain)-