ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impudent talk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impudent talk*, -impudent talk-

impudent talk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impudent talk (n.) คำพูดทะลึ่งหรืออวดดี (คำสแลง) Syn. back talk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impudent talk
Back to top