ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impose punishment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impose punishment*, -impose punishment-

impose punishment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impose punishment (vt.) ลงโทษ See also: ทำโทษ Syn. administer correction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impose punishment
Back to top