ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impose a fine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impose a fine*, -impose a fine-

impose a fine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรับโทษ[v.] (prapthōt) EN: fine ; inflict a penalty ; impose a fine FR: verbaliser ; infliger une amende
เปรียบเทียบปรับ[v. exp.] (prīepthīep ) EN: impose a fine ; settle by a fine FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impose a fine
Back to top