ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immerse oneself in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immerse oneself in*, -immerse oneself in-

immerse oneself in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed (in) ; be preoccupied with ; immerse oneself in ; engage ; busy oneself with FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immerse oneself in
Back to top