ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imagine the impossible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imagine the impossible*, -imagine the impossible-

imagine the impossible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imagine the impossible
Back to top