ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ill repute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ill repute*, -ill repute-

ill repute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill repute (n.) ชื่อเสียงไม่ดี See also: ชื่อเสียงเลว Syn. infamy

ill repute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪所[あくしょ, akusho] (n) dangerous place; house of ill repute; bad place
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism

ill repute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่อเสียงอื้อฉาว[adj.] (cheūsīeng e) EN: notorious ; of ill repute FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ill repute
Back to top