ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

if not

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *if not*, -if not-

if not ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
if not (conj.) มิฉะนั้น See also: ไม่เช่นนั้น, หาไม่แล้ว Syn. or else

if not ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
若无其事[ruò wú qí shì, ㄖㄨㄛˋ ˊ ㄑㄧˊ ㄕˋ, 若无其事 / 若無其事] as if nothing had happened

if not ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
でなくて何だろう[でなくてなんだろう, denakutenandarou] (exp) (uk) if not ... then what is it?; (this) is nothing other than ...
にゃ[, nya] (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to
ねば[, neba] (exp) (See ねばならない) if not ... (negative conditional)
不成[ふなり, funari] (adj-no,n) (1) unpromoted (piece in shogi); (n) (2) limit orders that become market orders at the closing auction if not already executed
然なくば[さなくば, sanakuba] (conj) (uk) if not so; otherwise
然もなくば;然も無くば[さもなくば, samonakuba] (conj,exp) (uk) otherwise; else; if not so
然も無いと;然もないと[さもないと, samonaito] (conj,exp) (uk) otherwise; else; if not so
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened
何はともあれ[なにはともあれ, nanihatomoare] (exp) at any rate; in any case; at the very least; if nothing else
然も無ければ;然もなければ[さもなければ, samonakereba] (exp) (uk) otherwise; if not; or else

if not ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งั้น[conj.] (ngan) EN: otherwise ; or else ; if not ; in other ways ; in that case ; then ; such being the case ; so ; well FR: alors ; si c'est comme ça ; si tel est le cas
ผิดนัก[X] (phitnak) EN: if things go wrong ; if not ; if it does not FR: sans quoi
ถ้าไม่[X] (thā mai) EN: if not FR:
ถ้าไม่อยู่[X] (thā mai yū) EN: if not in ; if out FR:
เว้นแต่[conj.] (wēntāe = we) EN: unless ; but ; if not ; only if ; except ; on condition that FR: sauf ; excepté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า if not
Back to top