ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ice cream with topping

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ice cream with topping*, -ice cream with topping-

ice cream with topping ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ice cream with topping (n.) ไอศรีมที่ประกอบด้วยกล้วยหอม ครีมและอื่นๆ Syn. parfait

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ice cream with topping
Back to top