ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

however much

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *however much*, -however much-

however much ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เท่าใด (adv.) however much See also: however many Syn. เท่าไร, กี่มากน้อย

however much ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking

however much ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เท่าใด[adv.] (thaodai) EN: however much ; however many ; to what extent ; how much ; how many FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า however much
Back to top