ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

house martin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *house martin*, -house martin-

house martin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
岩燕[いわつばめ;イワツバメ, iwatsubame ; iwatsubame] (n) (uk) Asian house martin (species of songbird, Delichon dasypus)
西岩燕[にしいわつばめ;ニシイワツバメ, nishiiwatsubame ; nishiiwatsubame] (n) (uk) common house martin (species of songbird, Delichon urbica)

house martin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Asian House Martin FR: Hirondelle de Bonaparte [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Nepal House Martin FR: Hirondelle du Népal [f] ; Hirondelle de Hodgson [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Northern House Martin ; Common House Martin FR: Hirondelle de fenêtre [f] ; Chélidon de fenêtre [m] ; Cul-blanc [m]

house martin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaschmirschwalbe {f} [ornith.]Asian House Martin
Nepalschwalbe {f} [ornith.]Nepal House Martin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า house martin
Back to top