ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hot temper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hot temper*, -hot temper-

hot temper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hot temper (n.) ความโกรธ See also: ความเคือง Syn. rage, indignation Ops. calm, mildness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I know I have a hot temper and I get mad without any reasonฉันรู้ว่าฉันอารมณ์ร้อน และโกรธโดยไม่มีเหตุผล

hot temper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急眼[jí yǎn, ㄐㄧˊ ㄧㄢˇ, 急眼] hot tempered

hot temper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
癇性;癇症;疳性[かんしょう, kanshou] (n,adj-na,adj-no) irritability; peevishness; irascibility; hot temper

hot temper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
โรคกลัวความร้อน[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: thermophobia ; fear of heat or hot temperatures FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hot temper
Back to top