ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hot and sour soup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hot and sour soup*, -hot and sour soup-

hot and sour soup ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกงส้ม[n.] (kaēngsom) EN: sour soup made of tamarind paste ; soup-like dish with a sour-sweet-mildly spicy taste ; hot and sour soup ; hot and sour fish and vegetable ragout FR: curry orange [m] ; curry jaune [m] ; curry traditionnel thaïlandaïs [m]
ต้มยำ[n.] (tomyam) EN: spicy lemongrass soup ; hot and sour soup ; sour soup FR: soupe acidulée [f] ; soupe pimentée à la citronnelle [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hot and sour soup
Back to top