ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hose end

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hose end*, -hose end-

hose end ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hose end (n.) หัวฉีด Syn. spout, outlet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hose end
Back to top