ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

horn chestnut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *horn chestnut*, -horn chestnut-

horn chestnut ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปากกระจับ (n.) horn chestnut-shaped lips See also: caltrop-shaped mouth

horn chestnut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจับ[n.] (krajap) EN: water chestnut ; horn chestnut ; water caltrop FR: chataîgne d''eau [f]
ปากกระจับ[n.] (pāk krajap) EN: horn chestnut-shaped lips ; caltrop-shaped mouth FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า horn chestnut
Back to top