ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

honor roll

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *honor roll*, -honor roll-

honor roll ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
honor roll (n.) รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า honor roll
Back to top