ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

honey bear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *honey bear*, -honey bear-

honey bear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
honey bear (n.) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง See also: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่ง มีถิ่นอาศัยในทวีปอเมริกากลางและใต้

honey bear ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมีคน[n. exp.] (mī khon) EN: Malayan sun bear ; Honey bear ; Ursus malayanus FR: Ursus malayanus
หมีหมา[n. exp.] (mī mā) EN: Malayan sun bear ; Honey bear ; Ursus malayanus FR: Ursus malayanus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า honey bear
Back to top