ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

highest point

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *highest point*, -highest point-

highest point ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
highest point (n.) จุดสูงสุด Syn. summit, peak
highest point (n.) จุดสำคัญสูงสุดของเหตุการณ์ Syn. peak, apex

highest point ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)

highest point ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
ยอด[n.] (yøt) EN: top ; summit ; peak ; highest point ; apex ; crest FR: sommet [m] ; cime [f] ; pic [m] ; point culminant [m] ; crête [f] ; faîte [m] ; summum []

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า highest point
Back to top