ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

height of generosity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *height of generosity*, -height of generosity-

height of generosity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทานบารมี[n.] (thānbāramī ) EN: height of liberality ; height of generosity ; virtue of almsgiving ; virtue of liberality FR:
ทานบารมี[n.] (thānnabāram) EN: height of liberality ; height of generosity ; virtue of almsgiving ; virtue of liberality FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า height of generosity
Back to top