ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hedge in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hedge in*, -hedge in-

hedge in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hedge in (phrv.) ห้อมล้อมแน่นหนา See also: โอบล้อม Syn. hem in
hedge in (phrv.) กั้นด้วยรั้ว See also: ปิดล้อมด้วยรั้ว Syn. hem in
hedge in (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. fence in, hem around, hem round
hedge in (phrv.) ล้อมรอบ See also: โอบล้อม Syn. box in, fence in, hem about, rail in, wall in
hedge in (phrv.) กั้นรั้ว See also: ล้อมรั้ว, กั้นผนัง Syn. fence in, rail in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hedge in
Back to top