ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

head of a group of villages

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *head of a group of villages*, -head of a group of villages-