ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have wicked intentions

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have wicked intentions*, -have wicked intentions-

have wicked intentions ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตใจต่ำทราม (v.) have wicked intentions See also: harbour evil intentions, be wicked Syn. ใจชั่ว
ใจชั่ว (v.) have wicked intentions See also: harbour evil intentions, be wicked Syn. จิตใจต่ำทราม
ใจบาป (v.) have wicked intentions See also: harbour evil intentions, be wicked Syn. ใจชั่ว, จิตใจต่ำทราม

have wicked intentions ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คิดร้าย[v. exp.] (khit rāi) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts ; intend to do harm FR: être animé de mauvaises intentions ; penser à mal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have wicked intentions
Back to top