ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have the presence of mind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have the presence of mind*, -have the presence of mind-

have the presence of mind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีสติ[v. exp.] (mī sati) EN: have the presence of mind (to) ; give due consideration to ; think logically about ; be sensible FR: avoir conscience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have the presence of mind
Back to top