ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have sexual relations

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have sexual relations*, -have sexual relations-

have sexual relations ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมสู่ (v.) have sexual relations See also: sleep together, cohabit, live together Syn. สู่สม, ร่วมรัก, ร่วมประเวณี, สังวาส
ได้เสีย (v.) have sexual relations without marriage See also: become intimate sexually, have sexual intercourse Syn. ร่วมประเวณี, ร่วมรัก

have sexual relations ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)
手をつける;手を付ける;手を着ける[てをつける, tewotsukeru] (exp,v1) (1) to set one's hand to; to start work on; (2) to embezzle; to use (money obtained in illegal fashion); (3) to have sexual relations; to have an affair

have sexual relations ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
ร่วมประเวณี[v.] (ruamprawēnī) EN: have sexual intercourse ; have sexual relations FR: baiser (fam.)
สมสู่[v.] (somsū) EN: have sexual relations FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have sexual relations
Back to top