ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have sex

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have sex*, -have sex-

have sex ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
have sex (vt.) เสพสังวาส (คำสแลง) See also: มีเพศสัมพันธ์
have sex (sl.) ร่วมเพศ See also: มีเซ็กส์, มีเพศสัมพันธ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมสู่ (v.) have sexual relations See also: sleep together, cohabit, live together Syn. สู่สม, ร่วมรัก, ร่วมประเวณี, สังวาส
ได้เสีย (v.) have sexual relations without marriage See also: become intimate sexually, have sexual intercourse Syn. ร่วมประเวณี, ร่วมรัก

have sex ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
抱く(P);懐く[いだく(P);だく(抱く)(P);うだく(ok), idaku (P); daku ( daku )(P); udaku (ok)] (v5k,vt) (1) to embrace; to hold in the arms (e.g. a baby); to hug; (2) (いだく only) to harbour (e.g. grudge) (harbor); to bear (e.g. a grudge); to entertain (e.g. suspicion); (v5k) (3) (だく only) to have sex with; to make love to; to sleep with; (4) (だく only) to sit on eggs; (P)
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P)
こます[, komasu] (v5s,vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award
まぐわう[, maguwau] (v5u,vi) (from 目合ひ; まぐわい) to have sexual intercourse
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed
嵌める(P);填める(oK);篏める(oK)[はめる, hameru] (v1,vt) (1) (uk) to insert; to put in (such that there is a snug fit); to button; to put on (something that envelopes, e.g. gloves, ring); (2) (col) to have sex; to fuck; (3) to pigeonhole (into a particular category); (4) to place a ring-shaped object around something (esp. one that restricts freedom, such as handcuffs); (5) to entrap; to set someone up (i.e. frame them for a crime, etc.); (P)
手をつける;手を付ける;手を着ける[てをつける, tewotsukeru] (exp,v1) (1) to set one's hand to; to start work on; (2) to embezzle; to use (money obtained in illegal fashion); (3) to have sexual relations; to have an affair
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P)
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)

have sex ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอากัน[v. exp.] (ao kan) EN: make love ; have sex FR: faire l'amour
เบี้ยน[v.] (bīen) EN: be in a lesbian relationship ; engage in a lesbian sex ; have sex in a lesbian way FR:
อึ๊บ[v.] (eup) EN: have sex FR:
กินข้าวต้มกลางวัน[xp] (kin khāo to) EN: have sex during one's lunch hour FR:
หลับนอน[n.] (lapnøn) EN: make love ; have sex FR: coucher avec qqn (fam.)
ร่วมเพศ[v. exp.] (ruam phēt) EN: have sex ; make love FR: avoir un rapport sexuel
เสียเนื้อเสียตัว[v.] (sīaneūasīat) EN: lose one's virginity ; have sex for the first time FR: perdre sa virginité
เสียตัว[v.] (sīatūa) EN: lose one's virginity ; have sex for the first time FR: perdre sa virginité
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
กระทำชำเรา[v.] (kratham cha) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force ; have sexual intercourse with FR: violer ; abuser
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: lust ; have sexual desire ; feel lustful FR: être en manque ; être en chaleur ; mouiller (vulg.)
ร่วมประเวณี[v.] (ruamprawēnī) EN: have sexual intercourse ; have sexual relations FR: baiser (fam.)
สังวาส[v.] (sangwāt) EN: copulate ; make love ; have sexual intercourse FR: copuler ; avoir un rapport sexuel ; forniquer (fam.)
สมสู่[v.] (somsū) EN: have sexual relations FR:
ตีหม้อ[v. exp.] (tī mø) EN: have sexual intercourse with ; screw (vulg.) ; screw a whore (vulg.) ; go screwing (vulg.) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have sex
Back to top