ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have food

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have food*, -have food-

have food ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทานข้าว[v. exp.] (thān khāo) EN: have a meal ; have food FR: manger ; prendre un repas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have food
Back to top