ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have faith in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have faith in*, -have faith in-

have faith in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信じる[しんじる, shinjiru] (v1,vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)
信ずる[しんずる, shinzuru] (vz,vt) (See 信じる) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P)

have faith in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อ[v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
เลื่อมใส[v.] (leūamsai) EN: have faith in ; believe in ; admire FR: croire en ; avoir foi en

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have faith in
Back to top