ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have enough

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have enough*, -have enough-

have enough ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอมีพอกิน (v.) have enough to get by Ops. ขัดสน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
So I don't really have enough time for studyingดังนั้นฉันจึงไม่มีเวลามากพอสำหรับการศึกษา
Do you have enough money?คุณมีเงินพอไหม?

have enough ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周转[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, 周转 / 周轉] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need
週轉[zhōu zhuǎn, ㄓㄡ ㄓㄨㄢˇ, 週轉] turnover (in cash or personnel); to have enough resources to cover a need; also written 周轉|周转

have enough ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
間に合っている[まにあっている, maniatteiru] (exp,v1) (1) (See 間に合う・2) to already have enough (phrase often used in turning down an offer); to already have what one needs; (2) to be on time
飽きる(P);厭きる;倦きる;倦る(io)[あきる, akiru] (v1,vi) to get tired of; to lose interest in; to have enough; (P)

have enough ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied FR: être rassasié ; être repu
มีเงินพอ[v. exp.] (mī ngoen ph) EN: afford ; have enough money FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
มีเงินทุนพอ[v. exp.] (mī ngoenthu) EN: afford ; have enough money FR: avoir les moyens (financiers) ; avoir suffisamment d'argent
เต็มทน[X] (tem thon) EN: have enough FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have enough
Back to top