ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

have confidence in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *have confidence in*, -have confidence in-

have confidence in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信任[xìn rèn, ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, 信任] trust; have confidence in

have confidence in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อใจ[v. exp.] (cheūa jai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in ; rely on FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūa jai d) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on FR: compter sur
ไว้เนื้อเชื่อใจ [v.] (waineūacheū) EN: trust ; put one's trust in s.o. ; confide in ; have confidence in FR: avoir confiance ; agir main dans la main
ไว้วางใจ[v.] (waiwāngjai) EN: trust ; confide (in) ; have confidence in ; rely on FR: se fier à ; avoir confiance en ; faire confiance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า have confidence in
Back to top